Ο Μεγας Αλεξανδρος - Alexander the Great

209 Προβολές
Published
Ο Μεγας Αλεξανδρος
Alexander the Great


Ο Αλέξανδρος του Φιλίππου Β' και της Ολυμπιάδας, γεννήθηκε τον Ιούλιο του 356 π.Χ.[6], πιθανώς την 20η ή 26η Ιουλίου, στην Πέλλα, πρωτεύουσα του μακεδονικού κράτους[7]. Σύμφωνα με την παράδοση, γεννήθηκε την ίδια νύχτα που ο Ηρόστρατος πυρπόλησε τον ναό της Άρτεμης στην Έφεσο, με τους μάντεις και ιερείς να ερμηνεύουν το γεγονός ως οιωνό της υποταγής της Ασίας.[8]

Σύμφωνα με την παράδοση, η γενεαλογία του ανάγεται σε δύο κεντρικές μορφές της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, αυτή του ημίθεου Ηρακλή, ο οποίος υπήρξε γενάρχης της δυναστείας των Αργεαδών Μακεδόνων, και αυτή του ήρωα Αχιλλέα, ο γιος του οποίου, ο Νεοπτόλεμος, ίδρυσε τον βασιλικό οίκο των Μολοσσών, μέλος του οποίου ήταν η μητέρα του Ολυμπιάδα.[9] Η θρυλούμενη καταγωγή του Αλέξανδρου συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του, από τα πρώτα έτη του βίου του.
Ο Αλέξανδρος αναφέρεται πως είχε ένα γαλάζιο και ένα καφέ μάτι εμφανίζοντας το γενικά σπάνιο στους ανθρώπους φαινόμενο της ετεροχρωμίας όπου οι ίριδες των ματιών διαφέρουν σε χρώμα μεταξύ τους. Επίσης περιγράφεται πως είχε μια ελαφριά κλίση του κεφαλιού του προς τα πάνω με αριστερή κατεύθυνση[14][15], πιθανώς λόγω του τραυματισμού του από χτύπημα ροπάλου στον λαιμό κατά την πολιορκία του κάστρου των Ιλλυριών το 335 π.Χ., ή ως φυσικό σύμπτωμα σκολίωσης. Ως προς το ύψος του, περιγράφεται γενικά ως κάτω του μέσου όρου, με μυώδη διάπλαση.
Το 349 π.Χ.[17] ο Λεωνίδας, συγγενής της Ολυμπιάδας, ανέλαβε την ευθύνη της ανατροφής του πρίγκιπα. Υπό την επίβλεψή του, ο Αλέξανδρος, διδάχτηκε αριθμητική, γεωμετρία, μουσική και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την ιππασία. Αργότερα, ο Φίλιππος ανέθεσε τις σπουδές του γιου του, στον Αριστοτέλη, ο οποίος του δίδαξε ιστορία, αστρονομία, γεωγραφία, ιατρική, φιλολογία και πολιτικές επιστήμες, μαζί με τα υπόλοιπα νεαρά μέλη της μακεδονικής αριστοκρατίας.[18] Η μαθητεία κοντά στον μεγάλο φιλόσοφο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον χαρακτήρα του νεαρού Αλέξανδρου.

Alexander the Great
Alexander the Great


Alexandros of Philip II and the Olympiad, was born in July 356 BC [6], possibly on the 20th or 26th of July, in Pella, the capital of the Macedonian state. According to the tradition, he was born the same night that Herastratus burned the temple of Artemis in Ephesus, with the priests and priests interpreting the event as an echo of the subjugation of Asia.

According to tradition, his genealogy is divided into two central forms of the ancient Greek tradition, that of the half-god Hercules, who was the originator of the Macedonian Argean dynasty, and that of the hero Achilleas, whose son, Neoptolemos, founded the basilica the house of Molosses, a member of which was the mother of Olympiada. [9] Alexander's legendary origins have contributed decisively to shaping his character since the early years of his life.
Alexander reports that he had a blue and brown eye showing the generally rare phenomenon of heterochromia in humans where the eye irises differ in color between them. He is also described as having a slight upward inclination of his head in the left-hand direction [14] [15], probably due to his injury from a torment on the throat at the siege of the Illyrian castle in 335 BC, or as a natural scoliosis symptom. In terms of height, it is generally described as below average, with muscularity.
In 349 BC [17] Leonidas, a relative of Olympiada, assumed the responsibility of raising the prince. Under his supervision, Alexander taught arithmetic, geometry, music, and was particularly involved in horse riding. Later, Philippos commissioned Aristotle's studies of his son, who taught him the history, astronomy, geography, medicine, philology and political sciences, along with the rest of the young members of the Macedonian aristocracy. [18] Apprenticeship near the great philosopher played a decisive role in the character of the young Alexander.
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει