Η Ελληνικη αρχαιολογική συλλογή του Μονάχου - The Greek Archaeological Collection of Munich

91 Προβολές
Published
Η Ελληνικη αρχαιολογική συλλογή του Μονάχου.
The Greek Archaeological Collection of Munich.

Η Κρατική αρχαιολογική συλλογή (Staatliche Antikensammlungen) στο Μόναχο είναι η μεγαλύτερη αρχαιολογική συλλογή στην Γερμανία για αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή τέχνη. Βρίσκεται στην πλατεία Konigsplatz, η οποία αποτελεί συγκρότημα κλασσικών κτιρίων σχεδιασμένων από τον Λέο φον Κλέντσε. Η συλλογή έχει την προέλευση της στην συλλογή του Λουδοβίκου Α'.

Εντολέας της ίδρυσης του κτιρίου και της συλλογής είναι ο Λουδοβίκος ο Ι (Ludwig I), πατέρας του Όθωνα. Στενοί του συνεργάτες στη συλλογή των αρχαιοτήτων είναι ο Johann Martin

Wagner και ο γνωστός μας αρχιτέκτονας Leo von Klenze, ο οποίος σχεδίασε και εκτέλεσε το έργο της Konigsplatz, της πλατείας του βασιλέως.

Ο Dr. Florian Knauss είναι ενθουσιασμένος από τα ελληνικά «Βάζα» και όπως λέει αυτή η

συλλογή συγκρίνονται με άλλα μεγάλα μουσεία του κόσμου.
Επίσης ο κ. Dr. Knauss μας πληροφόρησε, σε συγκεκριμένη μας ερώτηση, ότι τουλάχιστον το 80% των ελληνικών «Βάζων» έχουν αγοραστεί από τους Λουδοβίκος Ι, Johann Martin Wagner και τον Leo von Klenze, στην Ρώμη και Ιταλία. Η εξήγηση που μας έδωσε είναι, ότι αυτά τα ελληνικά «Βάζα» αγοράστηκαν από τους Ετρούσκους στην Ελλάδα μετά τα κληρονόμησαν οι Ρωμαίοι και στο τέλος οι Ιταλοί.


Έχουν γίνει πολλές έξτρα εκθέσεις, οι περισσότερες από αυτές είχαν πάντα ελληνικό υπόβαθρο π.χ.
Οι άθλοι του Ηρακλή, Οι Θεοί των Ελλήνων, Μύθος Τροία, Το φόρεμα της Αρχαιότητας, Χαρακτηριστικά «Κεφάλια» Ελλήνων και Ρωμαίων, Ετρούσκοι, κλπ.

Αρπαγμενα απο Ελληνικα Εδαφη, Ιστορικα μας κειμηλια!!


The Staatliche Antikensammlungen in Munich is the largest archaeological collection in Germany for ancient Greek and Roman art. It is located in Konigsplatz square, which is a complex of classical buildings designed by Leo von Klense. The collection has its origins in the collection of Louis I.

The founder of the building and collection is Ludwig I, father of Otto. Closer to the collectors of antiquities is Johann Martin

Wagner and our well-known architect Leo von Klenze, who designed and executed the work of Konigsplatz, the King's Square.

Dr. Florian Knauss is excited about the Greek "Vases" and as she says

collection are compared to other major museums in the world.
Also Mr. Dr. Knauss informed us, in a specific question, that at least 80% of the Greek "Vases" were bought by Louis I, Johann Martin Wagner and Leo von Klenze, in Rome and Italy. The explanation he gave us is that these Greek "Vases" were bought by the Etruscans in Greece after the Romans inherited them and in the end the Italians.


There have been many extras, most of which have always been Greek backgrounds, for example.
Hercules' labors, The gods of the Greeks, Mythos Troy, The dress of Antiquity, Characters "Heads" of Greeks and Romans, Etruscans,

Grabbed by Greek Territories, our Historical Remnants !!
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει