Μεγαλειωδες Kατασκευες στην Aρχαια Eλλαδα - Great Buildings in Ancient Greece

90 Προβολές
Published
Μεγαλειωδες Kατασκευες στην Aρχαια Eλλαδα
Great Buildings in Ancient Greece

ο ναος της θεά Ήρας
Ο Ηρόδοτος ανέφερε ότι ήταν ο μεγαλύτερος ναός στην Ελλάδα. Είχε 155 γιγάντιους κίονες ύψους 20 μέτρων και ήταν αφιερωμένος στη θεά Ήρα, η οποία σύμφωνα με έναν από τους μύθους, γεννήθηκε στη Σάμο κάτω από μια ιτιά στις όχθες του ποταμού Ιμβράσου. Οι Σάμιοι έχτισαν προς τιμήν της το Ηραίο της Σάμου, το οποίο ήταν ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Οι πιστοί ταξίδευαν στη Σάμο από τις περιοχές της Αιγύπτου, της Συρίας, της Ασσυρίας, της Βαβυλώνας, της Μεσοποταμίας και της Περσίας και προσέφεραν αναθήματα στον ναό...
Ο ναός χτίστηκε το 570-560 π.Χ από τον αρχιτέκτονα Ροίκου και τον καλλιτέχνη Θεόδωρο και ολοκληρώθηκε κατά τη τυραννία του Πολυκράτη. Είχε 55,16 μέτρα πλάτος και 108,63 μ. μήκος και βρισκόταν νότια της Σάμου. Το κέντρο της λατρείας ήταν ο Βωμός, ο οποίος ήταν διακοσμημένος με παραστάσεις θηριομαχιών και Σφιγγών. Οι κίονες ήταν κατασκευασμένοι από μάρμαρο και το υπόλοιπο κτήριο ήταν από πωρόλιθο. Σήμερα μόνο ένας από τους κίονες στέκεται ακόμα όρθιος....

Ο Κολοσσός της Ρόδου θεωρείται ως ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ήταν ένα τεράστιο σε διαστάσεις άγαλμα το οποίο απεικόνιζε τον θεό Απόλλωνα. Ανεγέρθηκε από τον Χάρη τον Λίνδιο μαθητή του Λύσιππου τον 3ο αιώνα π.Χ. .Το Άγαλμα της Ελευθερίας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη είχε το ίδιο περίπου μέγεθος με τον Κολοσσό της Ρόδου, αν και στηριζόταν σε υψηλότερη βάση. Η όψη του αγάλματος λέγεται ότι διακρινόταν από την είσοδο του λιμένα της Ρόδου.

Ο Παρθενώνας είναι ναός, χτισμένος προς τιμήν της θεάς Αθηνάς, προστάτιδας της πόλης της Αθήνας. Υπήρξε το αποτέλεσμα της συνεργασίας σημαντικών αρχιτεκτόνων και γλυπτών στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Η εποχή της κατασκευής του συνταυτίζεται με τα φιλόδοξα επεκτατικά σχέδια της Αθήνας και της πολιτικής κύρους που ακολούθησε έναντι των συμμάχων της κατά την περίοδο της αθηναϊκής ηγεμονίας στην Αρχαία Ελλάδα.
Η αρχαιοελληνική λέξη παρθενών σήμαινε το διαμέρισμα/δωμάτιο ανύπαντρης γυναίκας (παρθένου) σε μια κατοικία.
Ο Παρθενώνας αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής πολιτείας και τον κολοφώνα του δωρικού ρυθμού. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 448/7 π.Χ. και τα εγκαίνια έγιναν το 438 π.Χ. στα Μεγάλα Παναθήναια, ενώ ο γλυπτός διάκοσμος περατώθηκε το 433/2 π.Χ. κτλ....

the temple of the goddess Hera
Herodotus reported that it was the largest temple in Greece. It had 155 giant columns of 20 meters high and was dedicated to goddess Hera, which, according to one of the myths, was born in Samos under a willow on the banks of the river Ivrasa. The Samians built in her honor the Hera of Samos, which was renowned throughout the world. Believers traveled to Samos from the regions of Egypt, Syria, Assyria, Babylon, Mesopotamia and Persia and offered donations to the temple ...
The temple was built in 570-560 BC by the architect Roikos and the artist Theodore and was completed during the tyranny of Polycrates. It was 55.16 meters wide and 108.63 meters long and was south of Samos. The center of worship was the altar, which was decorated with beasts and sphinxes. The columns were made of marble and the rest of the building was made of porosity. Today only one of the columns stands still upright ....

The Colossus of Rhodes is considered as one of the Seven Wonders of the ancient world. It was a huge statue that depicted the god Apollo. He was raised by Haris the Lindy pupil of Lysippus in the 3rd century BC. . The Statue of Liberty in New York was about the same size as the Colossus of Rhodes, although it was based on a higher base. The face of the statue is said to be distinguished from the entrance of the port of Rhodes.

The Parthenon is a temple, built in honor of the goddess Athena, a protector of the city of Athens. It was the result of the collaboration of important architects and sculptors in the middle of the 5th century BC. century. The era of its construction is in line with Athens' ambitious expansive plans and the political prestige that followed over its allies during the period of Athenian hegemony in Ancient Greece.
The ancient Greek word for girls meant the apartment / room of unmarried woman (virgin) in a residence.
The Parthenon is the brightest monument of the Athenian state and the colonial Doric temple. Its construction began in 448/7 BC. and the inauguration took place in 438 BC. in Megala Panathenaia, while the sculptural decoration was completed in 433/2 BC. etc ....
Κατηγορίες
Education
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει